Hạt hạnh nhân ăn như thế nào?

Hạt hạnh nhân ăn như thế nào?