Hạt chia có gây ra phản ứng phụ không?

Hạt chia có gây ra phản ứng phụ không?