Có mấy loại nấm linh chi? Loại nấm linh chi nào dùng tốt nhất?

Có mấy loại nấm linh chi? Loại nấm linh chi nào dùng tốt nhất?