Có bầu uống nấm linh chi rừng được không?

Có bầu uống nấm linh chi rừng được không?