Hạt chia seed Nutiva chia Mỹ giá bao nhiêu 1 túi?

Hạt chia seed Nutiva chia Mỹ giá bao nhiêu 1 túi?